معرفی پرسنل مدیریت طرح و برنامه

 

 

محمود حق‌گوی

     سمت: کارشناس مسئول تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

     نام و نام خانوادگی: لیلی الهیان

     مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی

     شماره تماس: 32413815-058 داخلی 135

     محل استقرار: ساختمان اداری - طبقه دوم

   

 سمت: کارشناس بودجه

     نام و نام خانوادگی: مهدی واحدمقدم

     مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد باستان شناسی

     شماره تماس: 32413815-058 داخلی 136

     محل استقرار: ساختمان اداری - طبقه دوم

   
مهندس مرتضی عباسی

     سمت: کارشناس طرح‌های عمرانی

     نام و نام خانوادگی: مهندس مرتضی عباسی

     مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی عمران

     شماره تماس: 32413815-058 داخلی 135

     محل استقرار: ساختمان اداری - طبقه دوم