مدیر طرح و برنامه

 

 

 

 سمت: سرپرست مدیریت طرح و برنامه

     نام و نام خانوادگی: مهندس مصطفی شادمهر

     مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی عمران

     شماره تماس: 32413815-058 داخلی 126

     محل استقرار: ساختمان اداری - طبقه سوم

     پست الکترونیک: 

 

مدیریت های پیشین

 

مهندس الهه ارجمندی

     سمت: سرپرست مدیریت طرح و برنامه

     نام و نام خانوادگی: مهندس الهه ارجمندی

     مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی نرم‌افزار

    بازه همکاری: 1398/12/28 تا 1400/07/14