فرایند تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی

فرایند تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی

برنامه‌ریزی و بودجه

 برنامه و بودجه یکی از بخش‌های تابعه حوزه مدیریت طرح و برنامه دانشگاه است که اهم وظایف آن، برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه بودجه سالیانه دانشگاه، تطابق برنامه با بودجه و اعتبارات، تلفیق بودجه پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی‌های دانشگاه می‌باشد. بودجه ریزی به عنوان یک برنامه مالی نقش مهمی در توسعه دستگاه اجرایی دارد.

در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست‌های دستگاه اجرایی فراهم می‌کند سپس فعالیت‌های مختلف برای رسیدن به اهداف و سیاست‌ها مشخص و تقسیم این فعالیت‌ها بین بخشهای مختلف تعیین می‌شود. در مرحله تصویب بودجه، وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا، بودجه‌بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاست‌های تدوین شده است و در نهایت بودجه‌بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد واحدها و بخشها محسوب می‌شود.

تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود در چارچوب قانون، کاری است که بودجه‌ریزی نام دارد و اهمیت چنین فرآیندی در هر سازمانی از نظر پوشیده نیست. برهمین اساس مسؤولین دانشگاه همواره بر بودجه‌ریزی مناسب به عنوان ابزاری مهم در جهت مدیریت دانشگاه تأکید داشته‌اند.

اهم وظایفی که در حوزه بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این واحد انجام می‌گیرد، عبارت است از:

 •  انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
 •  برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.
 •  بهره‌گیری از همکاری مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
 •  جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
 •  تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه (در قالب فرم 5).
 •  نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
 •  دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
 •  ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.
 •  نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
 •  بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با وزارت متبوع.
 •  مطالعه مستمر مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بر طبق آخرین اصلاحات صورت گرفته و هم چنین قانون بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی بودجه
 •  تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه تفصیلی سالیانه و اصلاحیه آن جهت ارسال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طرح و تصویب در هیأت امناء

 

ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت، تصمیم‌گیری درخصوص انواع سرمایه گذاریها و انتخاب مناسبترین پروژه که در مجموع فرآیند بودجه‌بندی سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهند یکی از مهمترین مباحث در حوزه بودجه است.

تعریف و انجام پروژه‌های عمرانی باتوجه به زمان و منابعی که صرف انجام این پروژه‌ها می‌شود همواره اهمیت زیادی داشته است. مدیریت جامع، صحیح و علمی پروژه‌های عمرانی می‌تواند در کنترل هزینه، زمان و پاسخگویی مناسب به تقاضا مؤثر واقع گردد. برنامه‌ریزی برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تهیه و تنظیم برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی در قالب این اعتبارات جزو مهمترین فعالیتها در حوزه بودجه‌ریزی در دانشگاه می‌باشد.

فرآیند تنظیم بودجه تفصیلی دانشگاه

فرآیند تنظیم موافقتنامه های تملک دارایی‌ها‌ی سرمایه‌ای

 

فرآیند تنظیم