دفتر طرح‌های عمرانی

حوزه طرح های عمرانی دانشگاه کوثر یکی از واحدهای مهم دانشگاه است که وظیفه تأمین فضاهای جدید آموزشی، فرهنگی، خوابگاهی، رفاهی و بازسازی را برعهده دارد و در حال حاضر بیش از یکصد هزار متر مربع طرح در دست احداث و مطالعه را مدیریت می نماید. درهمین راستا وظیفه گرفتن مصوبات اولیه جهت احداث ساختمان، تهیه وتنظیم موافقتنامه های عمرانی وپیگیری و دریافت تخصیص ها و در نهایت انتخاب مهندسین مشاور و نیز پیمانکاران و نظارت عالیه بر تهیه طرح ها و اجرای پروژه های عمرانی را به بهترین نحوه بر عهده دارد.

شرح وظایف:
برگزاری مناقصه ها و انعقاد قراردادها با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرح های عمرانی.
تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آم وزش عالی.
نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه.
بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرحهای عمرانی.
اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز دانشگاه.
برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی.
نظارت بر اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان‌های واحدهای مختلف دانشگاه.
پیشنهاد بودجه‌های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
تهیه نقشه طرح های عمرانی دانشگاه.
برنامه ریزی و اجرای طرح فضای سبز دانشگاه در چارچوب طرح جامع دانشگاه.
تهیه برنامه لازم برای تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات مختلف و بررسی و تایید پیشنهادهای تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمانها و تاسیسات.
برآورد و پیشنهاد خرید وسایل، مصالح ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز دانشگاه.
نظارت بر انجام تعمیر و نگهداری ساختمانها، تاسیسات و لوازم مربوط (از قبیل شبکه های آب، برق، گاز و غیره) در دانشگاه.
جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرح های عمرانی دانشگاه.
بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها، امکانات اعتبارات مصوب و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعملهای مصوب و پیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی.
تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرح ها و پروژه های عمرانی و سایر امور مربوط بر اساس برنامه های زمانبندی شده.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق