چشم‌انداز پردیس دانشگاه

پردیس دانشگاه با توجه به صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی استان، به میزان 85 هکتار در کیلومتر 5 جاده ارکان (سایت اداری ارکان) جانمایی گردیده است.