مدیریت سبز

براساس  ماده ۱۹۰ قـانون برنامه پنجم توسعه کشور، آیین نامه اجرایی آن و سایر قواعد مرتبط، کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش مواد زائد و بازیافت، کنترل سیستم روشنایی، کنترل سیستمهای حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع، مدیریت میزان مصرف کاغذ و اقلام مصرفی، استفاده از فناوریهای پاک و انرژی های تجدید پذیر و فرهنگ سازی و توسعه مدیریت انرژی اقدام نمایند. دانشگاه کوثر به منظور حفاظت حد‌اکثری از محیط زیست و تقویت دیدگاه و عملکرد دانشجویان در این زمینه و به استناد دستورالعمل وزارت علوم در زمینه مدیریت سبز، در حال حاضر اقدام به تشکیل شورای راهبردی مدیریت سبز نموده است.