چشم‌انداز

  •       توسعه فرآیندهای سبز
  •      ارتقا نظام آموزشی با رویکردهای نوین همچون بهره برداری از فن آوری سبز و جدید
  •      تربیت نسل آینده با رویکرد مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی
  •       مدیریت آموزش هوشمند 
  •      تربیت نسل سبز
  •      تولید دانش