شورای راهبردی مدیریت سبز

 

 

 اعضای شورا

جناب آقای دکتر علیرضا حسینی ـ رئیس دانشگاه و رئیس شورای راهبری مدیریت سبز
جناب آقای دکتر ابراهیم کنعانی ـ معاون اداری و مالی و نایب رئیس شورای راهبری مدیریت سبز
سرکار خانم دکتر الهام حسین زاده ـ   دبیر شورای راهبری مدیریت سبز
سرکار خانم مهندس ارجمندی ـ مدیر طرح و برنامه دانشگاه و عضو شورا

عناوین فعالیت­ها

تصویب سیاستهای کلان مدیریت سبز مؤسسه؛
تهیه و تدوین برنامه اجرایی مدیریت سبز در مؤسسه به طور سالانه در راستای اهداف ماده ۲ و بر اساس شاخص های مدیریت سبز
نظارت بر اجرای صحیح برنامه های مصوب شورای راهبری مدیریت سبز توسط کمیته های تخصصی؛
تصویب و تأمین اعتبار برنامه های کمیته های تخصصی؛
پیگیری و اجرای بخشنامه ها و سیاستهای ابلاغی در جهت مدیریت سبز؛
پیگیری استقرار استانداردهای مربوط به حوزه مدیریت سبز و تهیه برنامه زمانبندی جهت دستیابی به آنها (مانند سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۰، سیستمهای مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱، استاندارد ملی ایزیری ۱۶۰۰۰، استاندارد مدیریت دارایی‌های فیزیکی ایزو ۵۵۰۰۰)؛
فرهنگ سازی و ارائه برنامه های آموزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی با دعوت از کارشناسان خبره و اعضای هیات علمی در رابطه با نظام مدیریت سبز؛
توجه به شاخص های مدیریت سبز در تصویب طرحهای جدید عمرانی
مستند سازی و ارائه گزارشات ادواری مدیریت سبز مؤسسه به شورای راهبری مدیریت سبز ستاد؛
ایجاد فضای مناسب همکاری توسط شورا جهت مشارکت کارکنان و دانشجویان؛
هماهنگی و همکاری با شورای راهبری ستاد به منظور بررسی، نظارت و تصویب نهایی پروژه های مدیریت سبز.