اهداف کلان

هدف مدیریت سبز دانشگاه کوثر تعاملات هدف مند و نظام مند با ذینفعان برون سازمانی، ارتقا درون سازمانی و دانشجویان همچنین تاثیرگذاری ایشان بر محیط اطراف، کاهش هزینه و آثار منفی زیست محیطی ناشی از مصرف از طریق اجرای نظام مدیریت محیط زیستی، تغییر الگوی مصرف، مصرف بهینه منابع و کاهش ضایعات و در نهایت بهبود محیط زیست است. بی تردید برنامه نظام مدیریت سبز برای دانشگاه یک برنامه متعالی است و تحقق کامل آن در گرو مشارکت مجدانه مدیران و کارکنان سازمان است